iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ชนิดไร้สาย จำนวน ๑ ระบบ http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=455809 Thu, 16 Mar 2023 19:13:29 +0700 ประชาสัมพันธ์รับสมัครอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการ http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=455794 Wed, 15 Mar 2023 08:42:48 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวง http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=455589 Wed, 15 Feb 2023 09:22:25 +0700 นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=455550 Tue, 07 Feb 2023 14:57:11 +0700 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินและมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=455513 Mon, 30 Jan 2023 13:51:53 +0700 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=455487 Thu, 26 Jan 2023 13:38:46 +0700 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=455473 Mon, 23 Jan 2023 09:34:31 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำผู้ป่วยกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลบางสะพานน้อย (วารีบำบัด) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=455427 Wed, 11 Jan 2023 16:27:10 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลบางสะพานน้อย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=455267 Tue, 13 Dec 2022 14:53:45 +0700 ประกวดราคาก่อสร้างสระว่ายน้ำผู้ป่วยกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลบางสะพานน้อย(วารีบำบัด)จำนวน ๑ งาน http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=455240 Thu, 08 Dec 2022 14:10:05 +0700 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำผู้ป่วยกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลบางสะพานน้อย (วารีบำบัด) จำนวน 1 งาน http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=455124 Wed, 23 Nov 2022 14:34:04 +0700 ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 กิโลวัตต์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=455121 Wed, 23 Nov 2022 11:52:24 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=455112 Mon, 21 Nov 2022 16:28:37 +0700 ร่างประกาศประกวดราคาจัดจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 กิโลวัตต์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=455037 Wed, 09 Nov 2022 10:32:29 +0700 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=454944 Wed, 26 Oct 2022 11:56:49 +0700 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=454813 Mon, 03 Oct 2022 14:24:39 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 กิโลวัตต์ จำนวน ๑ งาน http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=454702 Tue, 13 Sep 2022 13:36:05 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=454701 Tue, 13 Sep 2022 13:35:29 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างสระว่ายน้ำผู้ป่วยกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลบางสะพานน้อย (วารีบำบัด) จำนวน ๑ งาน http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=454700 Tue, 13 Sep 2022 13:34:42 +0700 http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1896558 Thu, 18 Aug 2022 00:00:00 +0700 http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1896559 Thu, 18 Aug 2022 00:00:00 +0700 http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1896560 Thu, 18 Aug 2022 00:00:00 +0700 http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1896561 Thu, 18 Aug 2022 00:00:00 +0700 http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1896562 Thu, 18 Aug 2022 00:00:00 +0700 http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1896563 Thu, 18 Aug 2022 00:00:00 +0700 http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1896564 Thu, 18 Aug 2022 00:00:00 +0700 http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1896565 Thu, 18 Aug 2022 00:00:00 +0700 http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1896566 Thu, 18 Aug 2022 00:00:00 +0700 http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1896567 Thu, 18 Aug 2022 00:00:00 +0700 http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1896568 Thu, 18 Aug 2022 00:00:00 +0700