iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือด และสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 15 รายการ http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=458140 Fri, 16 Feb 2024 09:57:16 +0700 ประกาศประกวดราคางานจ้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน (Smart ER) จำนวน ๑ งาน http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=458090 Fri, 09 Feb 2024 16:35:27 +0700 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน (Smart ER) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=457959 Tue, 23 Jan 2024 18:22:23 +0700 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2566 http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=457958 Tue, 23 Jan 2024 18:12:28 +0700 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก (OUT LAB) จำนวน 137 รายการ http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=457951 Mon, 22 Jan 2024 11:47:39 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักขยะขนาดเล็ก จำนวน ๑ หลัง http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=457935 Thu, 18 Jan 2024 14:09:28 +0700 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2566 http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=457926 Wed, 17 Jan 2024 08:58:40 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=457915 Mon, 15 Jan 2024 16:22:28 +0700 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก (OUT LAB) จำนวน 137 รายการ http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=457859 Thu, 04 Jan 2024 12:55:18 +0700 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก (OUT LAB) จำนวน ๑๓๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=457819 Tue, 26 Dec 2023 19:30:04 +0700 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก (OUT LAB) จำนวน ๑๓๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=457770 Mon, 18 Dec 2023 15:16:44 +0700 ประกาศประกวดราคาจากก่อสร้างอาคารพักขยะขนาดเล็ก จำนวน 1 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=457745 Fri, 15 Dec 2023 11:36:31 +0700 ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=457689 Thu, 07 Dec 2023 10:45:01 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน ๑๕ รายการ http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=457688 Thu, 07 Dec 2023 10:44:30 +0700 ร่างประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารพักขยะขนาดเล็ก จำนวน ๑ หลัง http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=457613 Mon, 27 Nov 2023 17:00:35 +0700 ร่างประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ระยะเวลา ๑๒ เดือน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=457532 Wed, 15 Nov 2023 09:02:31 +0700 ประกาศรายชื่ิอผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณความรู้ความสามารถ ตำแหน่งธุรการ http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=457479 Thu, 09 Nov 2023 11:15:04 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนงานปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน (Smart ER) จำนวน 1 งาน http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=457464 Tue, 07 Nov 2023 08:48:22 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=457409 Tue, 31 Oct 2023 11:10:46 +0700 ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=457399 Mon, 30 Oct 2023 14:30:44 +0700 นโนบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศโรงพยาบาลบางสะพานน้อย http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=457386 Thu, 26 Oct 2023 10:43:43 +0700 ปรกาศมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางท้องถนน http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=457376 Wed, 25 Oct 2023 08:56:04 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนงานโครงการก่อสร้างอาคารพักขยะขนาดเล็ก จำนวน 1 หลัง http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=457313 Mon, 16 Oct 2023 16:04:24 +0700 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=457287 Thu, 12 Oct 2023 10:41:38 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลบางสะพานน้อย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=457268 Tue, 10 Oct 2023 13:09:52 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน ๑๕ รายการ http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=456799 Thu, 10 Aug 2023 14:13:21 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด จำนวนว ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=456613 Mon, 17 Jul 2023 13:06:14 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=456588 Wed, 12 Jul 2023 16:49:35 +0700 ประกาศรับสมัคร เภสัชกร และ นักกายภาพบำบัด http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=456571 Mon, 10 Jul 2023 15:59:55 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=456545 Fri, 07 Jul 2023 15:22:18 +0700