iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ๑๐๐% http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=453008 Tue, 25 Jan 2022 11:11:07 +0700 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ๑๐๐% จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=452894 Thu, 06 Jan 2022 15:00:48 +0700 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลบางสะพานน้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=452804 Wed, 22 Dec 2021 14:56:22 +0700 ร่างประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรืองประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ๑๐๐% http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=452774 Fri, 17 Dec 2021 15:48:25 +0700 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565 http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=452743 Tue, 14 Dec 2021 13:50:23 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถยนต์ http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=452587 Tue, 23 Nov 2021 13:56:46 +0700 การรณรงค์รับสมัครอาสาสมัครเพื่อร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนของสภากาชาดไทย http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=451175 Wed, 09 Jun 2021 15:53:00 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย ๑๐ G) http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=450970 Mon, 17 May 2021 14:26:48 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=450952 Thu, 13 May 2021 15:03:21 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=450855 Fri, 30 Apr 2021 14:39:31 +0700 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G) จำนวน 1 คัน http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=450848 Thu, 29 Apr 2021 15:07:57 +0700 ร่างประกาศประกวดราคารถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตราฐานความปลอดภัย 10 G) http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=450770 Wed, 21 Apr 2021 15:19:01 +0700 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทยื จำนวน ๕ รายการ http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=450577 Thu, 25 Mar 2021 09:33:39 +0700 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=450555 Tue, 23 Mar 2021 16:13:58 +0700 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=450489 Mon, 15 Mar 2021 20:34:20 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=450376 Mon, 01 Mar 2021 11:12:50 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=450375 Mon, 01 Mar 2021 11:10:49 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=450374 Mon, 01 Mar 2021 11:08:37 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=450373 Mon, 01 Mar 2021 11:07:12 +0700 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=450316 Mon, 22 Feb 2021 20:26:26 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=449872 Thu, 14 Jan 2021 16:11:41 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบบริการทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ 24 โมดูล http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=449498 Tue, 08 Dec 2020 18:33:34 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทันตกรรม คสล. ชั้นเดียว จำรวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=448084 Thu, 27 Aug 2020 13:33:50 +0700 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทัตกรรม คสล. ชั้นเดียวด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=447582 Mon, 20 Jul 2020 15:46:26 +0700 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบบริการทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ 24 โมดูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=447526 Thu, 16 Jul 2020 15:12:32 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.ไชยราช http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=447310 Wed, 01 Jul 2020 11:18:03 +0700 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทันตกรรม คสล.ชั้นเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=447213 Tue, 23 Jun 2020 20:40:23 +0700 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบบริการทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ ๒๔ โมดูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=447201 Mon, 22 Jun 2020 22:29:41 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=447132 Tue, 16 Jun 2020 16:58:58 +0700 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ http://bspnh11318.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=446861 Mon, 25 May 2020 11:29:34 +0700